Sen. Strom Thurmond and Sen. Jack Schmitt (ca. 1978)

Share/Save: