D. K. Shapiro to John J. Raskob, 1923-9-21

Share/Save: